Polis Voorwaarden Ongevallenverzekering!

Indeling van de voorwaarden per artikel

ALGEMEEN
Dekkingsoverzicht
1 Begripsomschrijvingen
2 Geldigheidsduur
3 Premie
4 Verzekeringsgebied
5 Algemene uitsluitingen
6 Algemene verplichtingen

WIJZE VAN MELDEN
7 Taakvervulling SOS International
8 Schaderegeling
9 Terugvordering niet-verzekerde diensten
10 Dubbele verzekering
11 Rechthebbende
12 Verjaringstermijn van recht op uitkering
13 Adres
14 Geschillen/klachten
15 Persoonsregistratie

RUBRIEKEN
Personenhulpverlening 16 Dekking
Telecommunicatiekosten 17 Dekking
Buitengewone kosten 18 Dekking

19 Bijzondere uitsluitingen
Bagage 20 Begripsomschrijvingen
21 Dekking

DIEFSTAL UIT/VANAF
VERVOERMIDDEL
22 Bijzondere uitsluitingen
VOORZICHTIGHEIDSBEPALINGEN
23 Meerdere verzekeringen

Schade Logiesverblijven
24 Dekking

Geneeskundige kosten
25 Begripsomschrijvingen
26 Dekking
27 Bijzondere uitsluitingen
28 Bijzondere verplichtingen

Ongevallen
29 Begripsomschrijvingen
30 Dekking
31 Bijzondere uitsluitingen
32 Meerdere verzekeringen

Rechtsbijstand 33 Dekking
34 Bijzondere uitsluitingen
Aansprakelijkheid 35 Hoedanigheid
36 Dekking

37 Clausule Terrorismedekking

1


Dekkingsoverzicht

Rubrieken en verzekerde bedragen
Verzekerde bedragen gelden per verzekerde, tenzij anders is
vermeld.

Combinatie 1 Combinatie 2
Personenhulpverlening kostprijs kostprijs

Telecommunicatiekosten € 50,-€ 100,-

Buitengewone kosten

alleen na toestemming SOS International kostprijs kostprijs

Bagage niet verzekerd verzekerd

-totaal eigendommen per verzekerde € 1.000,-
-totaal eigendommen per instelling,
organisatie, vereniging of school € 2.000,-
waarvan ten hoogste voor:
de volgende kostbaarheden:

-beeld-, geluids- en computerapparatuur
(inclusief software) € 500,-
-sieraden € 200,-
-horloges € 200,-
-autoradiofrontje, per polis € 200,-
-telecommunicatieapparatuur (waar
onder mobiele telefoons incl.beltegoed) € 200,-
-beeld-, geluids- en informatiedragers, per polis € 100,-
-per (zonne)bril/set contactlenzen € 200,-
-per opblaasbare boot, zeil-/surfplank,
kano (inclusief aan- en toebehoren) € 200,-
-per fiets (inclusief aan- en toebehoren) € 200,-
- kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen € 200,-
-gehoorapparaten € 200,-
-op reis meegenomen geschenken, per polis € 200,-
-tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis € 200,-
-huur tent, per polis € 200,-
-noodzakelijke aanschaf kleding en
toiletartikelen bij vertraagde aankomst € 250,-
-gereedschappen € 200,-
eigen risico, per verzekerde geen
reisdocumenten kostprijs
Schade logiesverblijven

alleen als de schade hoger is dan € 25,-€ 200,-€ 500,-

Geneeskundige kosten

-gemaakt buiten Nederland € 10.000,-kostprijs
-gemaakt in Nederland € 1.000,-€ 1.000,-
tandheelkundige kosten € 200,-€ 200,-
Ongevallen

-bij overlijden € 10.000,-€ 10.000,-
-bij algehele blijvende invaliditeit € 40.000,-€ 40.000,-
zonder helm (mee)rijden op een motor-
rijwiel met een cilinderinhoud van 50cc
of meer € 2.000,-€ 2.000,-
Rechtsbijstand kostprijs kostprijs

Aansprakelijkheid € 100.000,-€ 200.000,-
maximum verzekerd bedrag
per gebeurtenis € 250.000,-€ 500.000,-

Winter-/bijzondere sporten niet verzekerd verzekerd

1 Begripsomschrijvingen

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
1.2 SOS International: B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie
- SOS International. SOS International is te bereiken via
de Europeesche Hulplijn
1.3 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringmaatschappij N.V.
1.4 hulpverlening: organisatie van hulp door SOS International
1.5 verzekeringnemer: de instelling, organisatie, vereniging of
school als in de polis genoemd
1.6 verzekerde: deelnemer aan of begeleider van de in de polis
vermelde reis, mits met vaste woonplaats in Nederland en
ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister. Personen aan
wie de Europeesche heeft meegedeeld van hen geen reisverzekering
meer te zullen accepteren zijn hieronder niet begrepen
1.7 reis: een door verzekeringnemer georganiseerde groeps- of
schoolreis
1.8 reisgenoot: de op het boekings-/reserveringsformulier van de
reis vermelde persoon die niet in de polis wordt genoemd
1.9 vervoermiddel:
1.9.1 de personen-, kampeer- of bestelauto, motor of scooter
voorzien van een Nederlands kenteken, als het besturen daarvan is
toegestaan met een rijbewijs A of B en als daarmee vanuit de
woonplaats in Nederland de reis wordt gemaakt
1.9.2 de aanhangwagen, waaronder te verstaan de achter of aan
het vervoermiddel meegenomen toercaravan, vouwkampeerwagen,
boottrailer, bagage- aanhangwagen of zijspan
1.9.3 het, wegens uitvallen van het vervoermiddel tijdens de reis,
gehuurde soortgelijke vervoermiddel ook als het is voorzien van een
buitenlands kenteken
1.10 wintersport: elke van sneeuw en ijs afhankelijke sport
1.11 bergsport: bergsport die beoefend wordt over wegen of
terreinen die alleen voor of onder leiding van ervaren bergsportbeoefenaars
begaanbaar zijn
1.12 luchtsport: elke sport die in de lucht beoefend wordt
1.13 watersport: elke sport die op het water beoefend wordt, die
een meer dan normaal risico met zich mee brengt
1.14 overige sporten: sporten die niet onder winter-, berg-, luchten
watersport vallen, die een meer dan normaal risico met zich mee
brengen
1.15 premie: premie, kosten en assurantiebelasting
1.16 uitkering: vergoeding voor schade, kosten of verliezen en
uitkering bij ongeval.
2 Geldigheidsduur

2.1 De verzekering is geldig binnen de in de polis aangegeven
termijn. De verzekering is niet geldig als niet de hele reisduur
(heenreis, verblijf en terugreis) is verzekerd.
2.2 Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de
dekking begint zodra verzekerde en/of zijn bagage de woning in
Nederland verlaat en eindigt zodra verzekerde en/of zijn bagage
hierin terugkeert.
2.3 Als de in de polis vermelde einddatum onvoorzien en buiten
de wil van verzekerde wordt overschreden blijft de verzekering van
kracht tot het eerstmogelijke tijdstip van terugkeer in de woning in
Nederland.
2.4 Verlenging van de verzekering, anders dan bedoeld in 2.3,
wordt geacht een nieuwe verzekering te zijn.
2.5 Voor reizen in de Benelux is de verzekering maximaal 90
dagen en voor reizen buiten de Benelux maximaal 180 dagen
aaneengesloten geldig, ook als per reis meerdere polissen werden
afgegeven.
3 Premie

3.1 betaling
Verzekeringnemer is verplicht de premie voor het begin van de
verzekering te voldoen.

3.2 teruggave
Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op teruggave van
premie.

2


4 Verzekeringsgebied

4.1 Afhankelijk van vermelding in de polis is de verzekering
geldig in:
4.1.1 de Benelux en tijdens trips van maximaal 24 uur hierbuiten
4.1.2 Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden,
Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië,
Tunesië en heel Turkije en tijdens trips van maximaal 48 uur
hierbuiten.
5 Algemene uitsluitingen

5.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend voor gebeurtenissen:
5.1.1 als verzekerde of belanghebbende een onware opgave doet
en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt
het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen
waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling
van zaken is gegeven
5.1.2 als verzekerde een of meer polisverplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de Europeesche heeft
benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te vervallen, als
verzekerde of belanghebbende de onder artikel 6.2 genoemde
verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de Europeesche te
misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
5.1.3 die (in)direct verband houden met:
-molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes
genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan,
vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd.
-atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie
waarbij energie vrijkomt
-inbeslagnemen en verbeurdverklaren
-het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of
terreurdaad
5.1.4 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet
bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van
verzekerde of belanghebbende
5.1.5 die (in)direct verband houden met zelfdoding van verzekerde,
of een poging daartoe
5.1.6 bij of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen van
een misdrijf, of een poging daartoe
5.1.7 ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door verzekerde
van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.
5.2 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen tijdens
het beoefenen van wintersport, bergsport, luchtsport, watersport of
een overige sport. Als uit de polis blijkt dat de premie voor Combinatie
2 is berekend, is deze uitsluiting niet van toepassing tijdens de
beoefening van:
-wintersport
-bergsport
-luchtsport, zoals parachutespringen, ballonvaren, zweefvliegen en
parapente
-watersport, zoals rafting, canyoning flottage, hydrospeed, skyboot,
wildwaterkanoën en wedstrijdzeilen op zee
-overige sporten, zoals vechtsporten, rugby, wielerwedstrijden en
wedstrijden te paard.
5.3 Sleeën door kinderen tot 14 jaar, schaatsen, langlaufen en
duiken tijdens de reis is standaard verzekerd.
5.4 Het beoefenen van sporten tijdens de reis, die voorafgaand
aan de reis niet gepland zijn, zoals bijvoorbeeld één dagdeel abseilen
tijdens een wandelvakantie of één dagdeel raften tijdens een
rondreis, zijn standaard verzekerd. Het beoefenen van deze sporten
mag geen onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de reis.
5.5 (Winter)sporten die een te hoog risico met zich mee brengen,
zoals o.a. te verstaan ijshockey, (freestyle) skispringen, speedskiën,
alsook voorbereiding op of deelname aan wintersportwedstrijden
(anders dan de zogenaamde Gästerennen en Wisbi-wedstrijden),
gebruikmaken van vaartuigen die niet geschikt of uitgerust zijn voor
de zeevaart en solovaren op zee blijven altijd uitgesloten.
5.6 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen tijdens:
5.6.1 het voorbereiden op of deelnemen aan snelheids-, record- en
betrouwbaarheidsritten/-races met motorvoer- en motorvaartuigen
5.6.2 gebruik maken van luchtvaartuigen, tenzij als passagier van
een tot het openbaar personenvervoer toegelaten vliegtuig
5.6.3 werkzaamheden door verzekerde verricht, voor zover hieraan
bijzondere gevaren zijn verbonden
5.6.4 het beoefenen van activiteiten, waarbij willens en wetens een
verbod of waarschuwing genegeerd word
6 Algemene verplichtingen

6.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
6.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming,
vermindering of beperking van schade
6.1.2 de Europeesche en/of SOS International volle medewerking
te verlenen, naar waarheid gegevens te verschaffen en alles na te
laten wat de belangen van de Europeesche zou kunnen benadelen
6.1.3 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering
en/of hulpverlening aan te tonen
6.1.4 originele bewijsstukken over te leggen
6.1.5 bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te
roepen en niets na te laten dat herstel zou kunnen bevorderen.
Verzekerde is verplicht zich op verzoek en op kosten van de
Europeesche door een door de Europeesche aangewezen arts te
laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen
6.1.6 in geval van ziekenvervoer medewerking te verlenen aan het
verkrijgen van een schriftelijke verklaring van de behandelend arts
waaruit blijkt dat de gekozen wijze van vervoer en de vorm van
eventuele medische begeleiding noodzakelijk en verantwoord is
6.1.7 in geval van overlijden, op verzoek en op kosten van de
Europeesche, sectie toe te staan
6.1.8 bij diefstal of verlies:
-onmiddellijk en zo mogelijk ter plaatse aangifte te doen bij de
politie. Als politie-aangifte ter plaatse niet mogelijk is, is verzekerde
verplicht dit direct bij de eerstmogelijke gelegenheid alsnog te doen
-in hotel of appartement bovendien melding te doen aan de directie
of beheerder daarvan.
Het schriftelijk bewijs van deze aangifte(n) dient aan de Europeesche
te worden overgelegd
6.1.9 bij vermissing of beschadiging tijdens transport met openbaar
vervoer, hiervan direct na ontdekking (óók indien na thuiskomst)
aangifte te doen bij bevoegd personeel van het vervoerbedrijf. Van
deze aangifte dient een vervoerdersverklaring te worden opgemaakt
en aan de Europeesche te worden overgelegd
6.1.10 bij beschadiging de Europeesche in staat te stellen de
bagage te onderzoeken, óók voordat reparatie of vervanging
plaatsvindt
6.1.11 het bezit, de waarde en de ouderdom van de bagage aan te
tonen door middel van originele aankoopnota's, garantiebewijzen,
opnamebewijzen van bank of giro, reparatienota's of andere door de
Europeesche gevraagde bewijsstukken
6.1.12 zodra verloren of vermiste voorwerpen zijn teruggevonden, dit
aan de Europeesche te melden. Als verloren of vermiste voorwerpen
binnen 3 maanden na de schadedatum worden teruggevonden dient
verzekerde deze terug te nemen tegen terugbetaling van de
verleende uitkering
6.1.13 medewerking te verlenen aan verhaal op derden, eventueel
door overdracht van aanspraken.
WIJZE VAN MELDEN

6.2 Verzekerde of belanghebbende is verplicht verzoeken om
uitkering en/of hulpverlening onder opgave van verzekeringsgegevens
op de navolgende wijze te melden (mededelingen hierbij
gedaan dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op
uitkering en/of hulpverlening):
6.2.1 BIJ ONGEVAL OF OVERLIJDEN:
onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ongeval of overlijden, per
telefoon aan SOS International. Na een reeds gemeld ongeval is
verzekerde of belanghebbende verplicht:
3


-zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 jaar na de datum van
het ongeval, schriftelijk aan de Europeesche te melden of hij hierdoor
(mogelijk) blijvend invalide wordt
-in geval van overlijden, binnen 24 uur contact op te nemen met
SOS International.
Als niet aan deze verplichtingen is voldaan bestaat geen recht op
uitkering, tenzij verzekerde of belanghebbende aantoont dat geen van
de uitsluitingen van toepassing is
6.2.2 BIJ ZIEKENHUISOPNAME:
zo mogelijk vooraf of anders binnen 1 week na opname per telefoon
aan SOS International of een Euro-Center
6.2.3 BIJ BUITENGEWONE KOSTEN OF HULPVERLENING:
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar altijd vooraf, per
telefoon aan SOS International
6.2.4 BIJ GENEESKUNDIGE KOSTEN:
Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar in ieder geval binnen
12 maanden na de schadedatum. Indien niet aan deze verplichting
wordt voldaan, bestaat er geen recht op uitkering.
6.2.5 BIJ EEN BEROEP OP RECHTSBIJSTAND:
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de DAS, Karspeldreef 15,
1102 BB Amsterdam-ZO, telefoon (020) 6 517 517
6.2.6 BIJ AANSPRAKELIJKSTELLING:
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de Europeesche bij
iedere gebeurtenis waaruit een eis tot schadevergoeding kan
voortvloeien
6.2.7 IN ALLE GEVALLEN:
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen 1
maand na einde van de geldigheidsduur van de verzekering door
middel van toezending van een volledig ingevuld en ondertekend
schade-aangifteformulier aan de Europeesche.
7 Taakvervulling SOS International

7.1 SOS International zal haar diensten verlenen binnen redelijke
termijn en in goed overleg met verzekerde of diens zaakwaarnemers
en voorzover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden
dit niet onmogelijk maken. SOS International is vrij in de keuze
van diegene die voor de hulpverlening wordt ingeschakeld.
7.2 SOS International wordt geacht namens verzekerde of diens
zaakwaarnemers in hun naam verbintenissen te zijn aangegaan.
7.3 SOS International heeft het recht vooraf de nodige financiële
garanties te verlangen, voor zover de kosten die voortvloeien uit de
verlening van haar diensten niet door deze verzekering zijn gedekt.
Als deze garanties niet worden verkregen vervalt:
7.3.1 de verplichting van SOS International om de verlangde
diensten te verlenen
7.3.2 het eventueel in verband hiermee bestaande recht op
uitkering op basis van een andere rubriek.
7.4 SOS International is, behalve voor eigen tekortkomingen en
fouten, niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of
tekortkomingen van derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van
deze derden.
8 Schaderegeling

8.1 De Europeesche is belast met het (doen) regelen van
schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens
en inlichtingen.
8.2 Uitkering wordt verleend onder aftrek van besparingen,
restituties en dergelijke, tot maximaal de verzekerde bedragen als
genoemd in het dekkingsoverzicht. Op verblijfkosten zal wegens
bespaarde kosten van normaal levensonderhoud een vaste aftrek
worden toegepast van 10%.
8.3 Uitkering wordt verleend voor extra reiskosten met het
privévervoermiddel op basis van 'Gewijzigde Aanbeveling Kilometervergoeding
en Ziekenhuisdaggeldvergoeding van het Nationaal
Platform Personenschade'.
9 Terugvordering van niet-verzekerde diensten

Verzekerde is verplicht de rekeningen van de Europeesche of SOS
International ter zake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor
krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen
na datering van die rekeningen te voldoen. Als deze rekeningen niet
worden voldaan, kan zonder meer tot incasso worden overgegaan.

De hieraan verbonden kosten zijn geheel voor rekening van
verzekerde.

10 Dubbele verzekering

Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou
kunnen worden op uitkering op grond van enige andere verzekering,
al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere
voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan
zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het
bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou
kunnen maken. Deze bepaling is niet van kracht voor de rubriek
Ongevallen.

11 Rechthebbende

11.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde. Als er
sprake is van overlijden van verzekerde bestaat er ook recht op
uitkering voor de natuurlijke persoon/personen die als zijn erfgenaam
optreden. Een erfgenaam dient te allen tijde een verklaring van
erfrecht over te leggen.
11.2 Uitkering kan geschieden aan één verzekerde (tenzij andere
verzekerden hiertegen, vóór betaling van de uitkering, schriftelijk aan
de Europeesche bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene
door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.
12 Verjaringstermijn van recht op uitkering

Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een definitief
standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht
jegens de Europeesche ter zake van het desbetreffende schadegeval
na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag waarop de
Europeesche dit bericht verstuurde.

13 Adres

Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekerde geschieden
rechtsgeldig aan zijn laatst bij de Europeesche bekende adres of aan
het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering is
afgesloten.

14 Geschillen/klachten

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst
kunnen worden voorgelegd aan:

-de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920,
1100 AX Amsterdam-ZO
-de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag
-de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde
of belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15 Persoonsregistratie

Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Europeesche
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter
voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen;
voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de
Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen" van toepassing. Een consumentenbrochure van deze
gedragscode kunt u opvragen bij de Europeesche of inzien via
www.europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode kunt u
bekijken via de website van het Verbond van Verzekeraars,
www.verzekeraars.nl. Neem voor informatie contact op met uw
verzekeringsadviseur.

De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op of in afwijking van
de voorgaande bepalingen.

rubriek Personenhulpverlening

Zie voor de dekking van de uit hulpverlening voortvloeiende kosten de
rubrieken Buitengewone kosten en Geneeskundige kosten.

4


16 Dekking

16.1 Hulp wordt verleend voor:
16.1.1 in geval van ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde:
-vervoer, inclusief noodzakelijke (medische) begeleiding, van de
verzekerde naar Nederland
-toezending van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen.
16.1.2 het in noodgevallen overmaken van geld. De hieraan
verbonden kosten zijn ook onder de dekking begrepen. Voorschotten
of garanties worden niet verleend. Overmaking vindt alleen plaats als
naar het oordeel van SOS International voldoende garanties zijn
verkregen.
16.2 De Algemene uitsluitingen 5.1.4 t/m 5.1.7 zijn niet van
toepassing in geval van overlijden van verzekerde.
rubriek Telecommunicatiekosten

17 Dekking

Uitkering wordt verleend voor gemaakte noodzakelijke telecommunicatiekosten
als recht bestaat op uitkering of hulpverlening uit hoofde
van een andere verzekerde rubriek. Voor zover deze kosten zijn
gemaakt om in contact te treden met de Europeesche Hulplijn, SOS
International of een Euro-Center worden zij boven het verzekerd
bedrag uitgekeerd.

rubriek Buitengewone kosten

18 Dekking

18.1 Uitkering wordt alleen verleend voor met toestemming van
SOS International gemaakte in 18.2 t/m 18.5.3 genoemde kosten. De
kosten moeten het gevolg zijn van een de verzekerde overkomen
onvoorziene gebeurtenis en moeten noodzakelijk en redelijk zijn.
Geneeskundige en tandheelkundige kosten zoals omschreven in de
desbetreffende rubriek zijn hieronder niet begrepen.
18.2 In geval van ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van
verzekerde wordt uitkering verleend voor:
18.2.1 kosten van ziekenvervoer, inclusief noodzakelijke (medische)
begeleiding, van verzekerde naar Nederland. Voor vervoer per
ambulancevliegtuig geldt dat de repatriëring het redden van het leven
en/of het voorkomen of verminderen van te verwachten invaliditeit
van verzekerde moet beogen
18.2.2 extra kosten van verblijf en extra reiskosten van de terugreis
met privé-vervoermiddel of openbaar vervoer van verzekerde en,
indien noodzakelijk voor bijstand, van 1 reisgenoot
18.2.3 extra kosten van reis en verblijf tijdens de terugreis met privévervoermiddel
of openbaar vervoer van meereizende verzekerden als
de getroffen verzekerde bestuurder was van het vervoermiddel
waarmee de reis is gemaakt en in het reisgezelschap geen
vervangende bestuurder aanwezig is
18.2.4 reiskosten voor ziekenhuisbezoek aan verzekerde met privévervoermiddel
of openbaar vervoer, gemaakt door de overige meereizende
verzekerden of 1 reisgenoot. De maximale uitkering is
€ 250,- per gebeurtenis
18.2.5 kosten van reis en verblijf van 1 persoon voor noodzakelijke
bijstand, als verzekerde alleen reist of verzorger/begeleider was van
verzekerde kinderen beneden 16 jaar of van verzekerde lichamelijk of
geestelijk gehandicapten. Deze persoon kan gedurende reis en
verblijf dezelfde rechten aan deze verzekering ontlenen als
verzekerde
18.2.6 verzendkosten van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen.
Kosten van douaneheffing en retourvracht zijn hieronder niet
begrepen.
18.3 In geval van overlijden van verzekerde wordt uitkering
verleend voor:
18.3.1 kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar
Nederland, of kosten van begrafenis of crematie ter plaatse en
daarmee verband houdende kosten van reis en verblijf in geval van
overkomst van huisgenoten en familieleden. De uitkering in geval van
begrafenis of crematie ter plaatse zal nooit hoger zijn dan die op
basis van vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland
18.3.2 extra kosten van verblijf en extra reiskosten van de terugreis
met privé-vervoermiddel of openbaar vervoer van de overige
verzekerden
18.3.3 reiskosten in Nederland naar en van de plaats van overlijden,
en kosten van verblijf aldaar, van ten hoogste 2 personen. Deze
dekking geldt alleen bij overlijden in Nederland
18.3.4 kosten van reis en verblijf van 1 persoon, ter ondersteuning
van een verzekerd familielid als in het reisgezelschap geen ander
familielid aanwezig is. Deze persoon kan gedurende reis en verblijf
dezelfde rechten aan deze verzekering ontlenen als verzekerde.
18.4 In geval van terugkeer naar de woonplaats in Nederland van
verzekerde door een gebeurtenis als genoemd in 18.4.1 t/m 18.4.3
wordt uitkering verleend voor extra kosten van reis en verblijf tijdens
de terugreis naar de woonplaats in Nederland, en van de eventuele
terugreis naar de oorspronkelijke reisbestemming binnen de
oorspronkelijke reisduur, van verzekerde. Recht op uitkering bestaat
voor getroffen verzekerde, bij de Europeesche verzekerde
gezinsleden en één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot voor
zover zij ook terugreizen.
18.4.1 Het bijwonen van begrafenis of crematie van nietmeereizende
huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad of in
verband met ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van deze
personen.
18.4.2 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke
objecten) van zijn eigendom, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij
werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
18.4.3 Uitvallen van de waarnemer. Deze dekking is alleen van
kracht als voor deze reis eveneens een annuleringsverzekering is
afgesloten en de hierop verzekerde waarnemer uitvalt door een op
die verzekering gedekte gebeurtenis.
18.5 Eveneens wordt uitkering verleend voor:
18.5.1 kosten van het opsporen, redden of bergen van verzekerde
door een bevoegde instantie
18.5.2 extra kosten van reis en verblijf in geval van overschrijden
van de oorspronkelijke terugreisdatum door gedwongen oponthoud in
het buitenland als gevolg van lawine, bergstorting, mist,
natuurgeweld, abnormale sneeuwval en werkstaking bij de
vervoersonderneming waarvan bij de terugreis gebruik wordt gemaakt
18.5.3 de in deze rubriek genoemde extra kosten die verzekerde
moet maken ten gevolge van een onder deze rubriek gedekte
gebeurtenis die een niet in de polis genoemde reisgenoot is
overkomen. Vergoeding vindt alleen plaats als deze reisgenoot een
eigen reisverzekering heeft die voor de door verzekerde gemaakte
kosten geen dekking biedt.
18.6 De Algemene uitsluitingen 5.1.4 t/m 5.1.7 en 5.2 en 5.6 zijn
niet van toepassing in geval van opsporen of overlijden van
verzekerde.
19 Bijzondere uitsluitingen

Geen uitkering wordt verleend voor kosten die verband houden met
ziekte, aandoening of afwijking waarvoor verzekerde voor aanvang
van de reis reeds in het buitenland onder behandeling was, of als
verzekerde op reis is gegaan (mede) met het doel hiervoor
behandeling te ondergaan.

rubriek Bagage

De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis
blijkt dat de premie voor Combinatie 2 is berekend.

20 Begripsomschrijvingen

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

20.1 bagage: door verzekerde voor eigen gebruik (of als
geschenk) meegenomen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel
binnen de geldigheidsduur van de verzekering tegen ontvangstbewijs
vooruit-of nagezonden voorwerpen (waaronder begrepen
kostbaarheden) en reisdocumenten benodigd voor de reis waarvoor
deze verzekering is afgesloten
20.2 kostbaarheden: beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie,
radio, foto, film, video en dergelijke, inclusief toebehoren en
accessoires), computerapparatuur (inclusief software), autoradiofrontje,
(auto)telecommunicatieapparatuur (waaronder mobiele
telefoons), sieraden (waaronder te verstaan juwelen, echte parels,
voorwerpen van edelmetaal of -gesteente), horloges, bontwerk,
kijkers en andere optische instrumenten
5


20.3 reisdocumenten: paspoorten, visa, toeristenkaarten,
identiteits-, kenteken- en rijbewijzen, reisbiljetten en campingcarnets
bestemd voor gebruik tijdens de reis waarvoor deze verzekering is
afgesloten
20.4 nieuwwaarde: het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van
nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit
20.5 marktwaarde: de marktprijs bij verkoop van voorwerpen in de
staat zoals die was onmiddellijk voor de schade
20.6 dagwaarde: de nieuwwaarde, onder aftrek van een bedrag
wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
20.7 Niet onder bagage zijn begrepen:
20.7.1 bergsport-, luchtsport-en wintersportartikelen. Langlaufartikelen
zijn wel verzekerd. Als uit de polis blijkt dat de premie voor
(Winter)sport is berekend, is deze beperking niet van toepassing.
Luchtvaartuigen (waaronder val-/zweefschermen) inclusief
accessoires en toebehoren blijven echter uitgesloten.
20.7.2 geld, waaronder te verstaan gangbare munten, bankbiljetten
en cheques. Als uit de polis blijkt dat de premie voor Geld is
berekend, is deze beperking niet van toepassing
20.7.3 waardepapieren (anders dan geld), creditcards, bank- en/of
pinpassen, manuscripten, aantekeningen en concepten
20.7.4 abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en
dergelijke die niet (mede) dienen voor gebruik tijdens de reis
20.7.5 handelsgoederen en monstercollecties
20.7.6 dieren
20.7.7 voorwerpen met antiek-, kunst- of verzamelwaarde
20.7.8 (lucht)vaartuigen (waaronder val-/zweefschermen) inclusief
accessoires en toebehoren. Zeil-/surfplanken, kano's en opblaasbare
boten zijn wel verzekerd
20.7.9 (motor)voertuigen, inclusief aanhangers, accessoires en
andere toebehoren. Fietsen, kinderwagens, rolstoelen,
sneeuwkettingen, autoradiofrontje, imperiaal, (imperiaal)bagagebox
en fietsdrager zijn wel verzekerd.
21 Dekking

21.1 Tot maximaal de verzekerde bedragen als genoemd in het
dekkingsoverzicht wordt uitkering verleend voor schade aan, verlies
of diefstal van bagage.
21.1.1 In geval van herstelbare beschadiging wordt uitkering
verleend op basis van de herstelkosten. Er zal echter niet meer
worden uitgekeerd dan in geval van onherstelbare beschadiging.
21.1.2 In geval van onherstelbare beschadiging, verlies of diefstal
wordt uitkering verleend op basis van:
-nieuwwaarde, voor bagage niet ouder dan 1 jaar, onder aftrek van
eventuele restanten. Verzekerde moet door middel van schriftelijke
bewijzen kunnen aantonen dat de bagage niet ouder is dan 1 jaar,
anders zal uitkering worden verleend op basis van dagwaarde. Als
vervanging niet mogelijk is geldt als basis de marktwaarde
-dagwaarde, voor bagage ouder dan 1 jaar, onder aftrek van
eventuele restanten.
21.1.3 Voor reisdocumenten wordt uitkering verleend op basis van
kostprijs.
DIEFSTAL UIT/VANAF EEN VERVOERMIDDEL

21.2 Als hoofdregel geldt dat bij diefstal uit een vervoermiddel de
bagage opgeborgen diende te zijn in de hieronder omschreven
ruimte, waardoor de bagage van buitenaf niet zichtbaar was:
-in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte van de personenauto of
motor
-in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te
stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte van de
personenauto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen
een stationcar
-in het interieur van een kampeer-, bestelbus/-auto of caravan, op
een zodanige wijze dat de desbetreffende bagage aan het zicht van
buitenaf onttrokken was door een vaste deugdelijke voorziening
-in de bagage-aanhangwagen of vouwkampeerwagen.
21.3 Diefstal van geld en reisdocumenten uit/vanaf een
vervoermiddel is niet verzekerd.
21.4 Diefstal van kostbaarheden vanaf een vervoermiddel is niet
verzekerd.
21.5 Diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel is tot
maximaal € 500,- per gebeurtenis verzekerd als voldaan is aan alle
navolgende voorwaarden:
21.5.1 het vervoermiddel was deugdelijk afgesloten en er zijn sporen
van braak aanwezig
21.5.2 de kostbaarheden waren opgeborgen zoals in 21.2
omschreven
21.5.3 het vervoermiddel bevond zich ten tijde van de diefstal niet bij
het overnachtingsverblijf. Als het vervoermiddel zich wel bij het
overnachtingsverblijf bevindt is verzekerde verplicht kostbaarheden
op te bergen in dit verblijf, tenzij deze hierdoor onbeheerd worden
achtergelaten in een tent.
21.6 Diefstal van kostbaarheden uit een kampeerauto of caravan
is, tot maximaal de verzekerde bedragen als genoemd in het
dekkingsoverzicht, verzekerd op het moment dat deze als
vakantieverblijf in gebruik is en voldaan is aan alle navolgende
voorwaarden:
21.6.1 de kampeerauto of caravan was deugdelijk afgesloten en er
zijn sporen van braak aanwezig
21.6.2 de kampeerauto of caravan stond ten tijde van de diefstal op
een kampeerterrein
21.6.3 de kostbaarheden waren opgeborgen zoals in 21.2
omschreven.
21.7 Diefstal van andere bagage dan geld, reisdocumenten en
kostbaarheden vanaf een vervoermiddel is alleen verzekerd als
verzekerde kan aantonen dat deze bagage was opgeborgen in een
deugdelijk afgesloten harde bagage-/skibox, die op zodanige wijze
op/aan het vervoermiddel was gemonteerd dat deze niet eenvoudig
was te verwijderen. Tijdens een korte rust-/eetpauze op de heenreis
naar of terugreis van de vakantiebestemming of tijdens een doorreis
is deze voorwaarde niet van toepassing.
21.8 Diefstal van andere bagage dan geld, reisdocumenten en
kostbaarheden uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als voldaan
is aan alle navolgende voorwaarden:
21.8.1 het vervoermiddel was deugdelijk afgesloten en er zijn sporen
van braak aanwezig
21.8.2 de bagage was opgeborgen zoals in 21.2 omschreven.
Tijdens een korte rust-/eetpauze op de heenreis naar of terugreis van
de vakantiebestemming of tijdens een doorreis is deze voorwaarde
niet van toepassing.
21.9 Het bepaalde in 21.2 tot en met 21.8 is eveneens van
toepassing in geval van diefstal van het hele vervoermiddel.
21.10 Eveneens wordt uitkering verleend voor:
21.10.1 kosten van noodzakelijke aanschaf van kleding en
toiletartikelen door vertraagde aankomst van bagage op de
reisbestemming, niet zijnde het (huis)adres na terugkeer. De
maximale uitkering is € 250,- per verzekerde
21.10.2 noodzakelijk gemaakte huurkosten, tot maximaal het
verzekerd bedrag als genoemd in het dekkingsoverzicht, van een
vervangende tent als de oorspronkelijke tent, door een van buiten
komend onheil tijdens de reisduur, niet meer geschikt is om als
verblijf te dienen
21.10.3 beschadiging, verlies of diefstal van in het buitenland
gehuurde langlaufartikelen.
21.11 Na een als gedekt omschreven gebeurtenis wordt bovendien
uitkering verleend voor de met toestemming van SOS International
gemaakte extra kosten van:
21.11.1 reis en verblijf ter verkrijging van nieuwe reisdocumenten na
verlies of diefstal tijdens de reis
6


21.11.2 transport van teruggevonden bagage naar de woonplaats in
Nederland als deze tijdens de geldigheidsduur van de dekking
vermist of verloren werd. De uitkering zal nooit hoger zijn dan die in
geval van diefstal of verlies.
21.12 Als uit de polis blijkt dat de premie voor Combinatie 2 is
berekend wordt eveneens uitkering verleend voor:
21.12.1 het niet gebruik kunnen maken van skipassen en gehuurde
skiuitrusting alsmede het niet kunnen volgen van skilessen, door een
onder deze verzekering gedekte gebeurtenis, in verband met:
-voortijdige terugkeer
-opname in een ziekenhuis
-een ongeval (aan te tonen met een doktersverklaring).
De uitkering wordt verleend voor geheel niet gebruikte reisdagen,
onder aftrek van restituties en dergelijke. De kosten moeten op de
plaats van bestemming zijn gemaakt, vooraf zijn voldaan en niet zijn
begrepen in de reissom van een geboekte vakantie
21.12.2 beschadiging, verlies of diefstal van in het buitenland
gehuurde winter- en bergsportartikelen.
21.13 De Algemene uitsluiting 5.1.7 is niet van toepassing.
21.14 De Europeesche heeft in geval van beschadiging, verlies of
diefstal het recht bagage te doen herstellen of vervangen. Overdracht
aan de Europeesche is niet mogelijk, tenzij op haar verzoek.
21.15 Uitkering voor geld (indien meeverzekerd) en reisdocumenten
zal geschieden boven het voor bagage verzekerd bedrag.
21.16 Terzake van één voorwerp met zijn toebehoren heeft slechts
één verzekerde recht op uitkering. Eén camera met zijn toebehoren
zoals objectieven, filters, recorders, flitsers, draagtassen en dergelijke
geldt als één voorwerp.
22 Bijzondere uitsluitingen

22.1 Geen uitkering wordt verleend voor:
22.1.1 verlies, diefstal of beschadiging van kostbaarheden en
reisdocumenten als deze artikelen bij vervoer per vliegtuig, bus, trein
of boot niet als handbagage zijn meegenomen
22.1.2 schaden of verliezen door slijtage, eigen gebrek, eigen bederf
en langzaam inwerkende weersinvloeden
22.1.3 beschadigingen en/of ontsieringen, tenzij het voorwerp
daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijk gebruik
22.1.4 beschadiging van uitsluitend video- en geluidskoppen van
beeld- en geluidsapparatuur
22.1.5 andere schade dan aan de bagage zelf (gevolgschade),
behoudens de dekking als omschreven in 21.10.1, 21.10.2, 21.11.1,
21.11.2 en, indien meeverzekerd, in 21.12.1
22.1.6 schade aan uitsluitend skistokken, bindingen, stoppers en het
zogenaamde Belag van ski's, snowboards en dergelijke, alsmede
schade bestaande uit het loslaten van kanten van ski's, snowboards
en dergelijke
22.1.7 schade aan computer en/of computerbestanden als gevolg
van programmeer- of bedieningsfouten, stroomstoring of -uitval, of
door de werking van magnetische velden.
VOORZICHTIGHEIDSBEPALINGEN
Geen uitkering wordt verleend:

22.2 als verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of
beschadiging:
22.2.1 niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen, en
22.2.2 onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere
maatregelen had kunnen treffen
22.3 in geval van diefstal van geld, kostbaarheden en
reisdocumenten uit andere dan deugdelijk afgesloten ruimten waarin
deze zonder toezicht zijn achtergelaten.
23 Meerdere verzekeringen

Als voor een verzekerde meerdere reisverzekeringen bij de
Europeesche zijn afgesloten, dan kan hij ten hoogste de volgende
bedragen uitgekeerd krijgen.
Als hogere bedragen zijn verzekerd wordt op verzoek een evenredig
deel van de premie teruggegeven.
Bagage € 12.500,-
Beeld-, geluids- en computerapparatuur (incl. software) € 5.000,-
Sieraden € 1.250,-
Horloges € 1.250,-

rubriek Schade logiesverblijven

24 Dekking

24.1 Uitkering wordt verleend voor:
24.1.1 schade aan logiesverblijven en inventaris, die verzekerde in
huur of gebruik zijn gegeven
24.1.2 schade aan een tijdens de reis gehuurd kluisje als gevolg van
het verloren gaan van de sleutel hiervan.
24.2 Uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade
aansprakelijk is en hoger is dan € 25,-.
rubriek Geneeskundige kosten

De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis
blijkt dat de desbetreffende premie is berekend en voor verzekerde
een primaire dekking van kracht is voor geneeskundige kosten bij een
Nederlandse ziektekostenverzekeraar, waaraan verzekerde rechten
kan ontlenen.

25 Begripsomschrijvingen

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

25.1 geneeskundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten
van:
25.1.1 honoraria van artsen en door hen voorgeschreven behandelingen,
onderzoeken, genees- en verbandmiddelen
25.1.2 ziekenhuisopname en -operatie
25.1.3 vervoer naar en van de plaats waar geneeskundige
behandeling wordt verleend in het land waar verzekerde bij aanvang
van het vervoer aanwezig was
25.1.4 eerste prothesen op basis van het Nederlands Orthobanda-
tarief en elleboog- of okselkrukken, noodzakelijk door een ongeval als
omschreven in de rubriek Ongevallen
25.2 tandheelkundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten
van honoraria van (tand)artsen voor tandheelkundige behandeling
aan het natuurlijk gebit en door hen voorgeschreven geneesmiddelen
en voor de behandeling noodzakelijk gemaakte röntgenfoto's.
26 Dekking

26.1 Uitkering wordt verleend voor geneeskundige en tandheelkundige
kosten gemaakt binnen de geldigheidsduur van de dekking,
maar uiterlijk tot op de 365e dag na aanvang van de behandeling.
Voor een buitenlandse reis moet gelden dat de behandeling niet kan
worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland.
26.2 Als verzekerde kan aantonen dat de behandeling binnen de
geldigheidsduur van de dekking is aangevangen, wordt tevens
uitkering verleend voor in Nederland gemaakte geneeskundige en
tandheelkundige nabehandelingskosten, uiterlijk tot op de 365e dag
na het ongeval. Deze dekking is alleen van toepassing als de kosten
het gevolg zijn van een onder de rubriek Ongevallen als gedekt
omschreven ongeval.
26.3 Uitkering vindt plaats op basis van de verzekerde klasse van
de ziektekostenverzekering van verzekerde in Nederland.
27 Bijzondere uitsluitingen

27.1 Geen uitkering wordt verleend voor kosten:
27.1.1 die verband houden met ziekte, aandoening of afwijking
waarvoor verzekerde voor of tijdens het afsluiten van de verzekering
in het buitenland onder behandeling was, of als verzekerde op reis is
gegaan (mede) met het doel hiervoor behandeling te ondergaan
27.1.2 waarvan voor of bij het begin van de verzekering vaststond,
dat zij tijdens de reis zouden moeten worden gemaakt
27.1.3 van geneeskundige en tandheelkundige behandeling
gemaakt in het land waarvan verzekerde de nationaliteit bezit door
ziekte, aandoening of afwijking, die reeds bij of voor het begin van de
verzekering bestond of klachten veroorzaakte
27.1.4 als de (tand)arts of het ziekenhuis niet als zodanig erkend is
door de bevoegde instanties.
28 Bijzondere verplichtingen

Ten einde de kwaliteit van geneeskundige behandeling en de goede
samenwerking met ziekenhuizen en artsen te kunnen waarborgen,
hebben SOS International, de Europeesche en Euro-Centers het

7


recht om te bepalen in welk ziekenhuis of door welke arts verzekerde
zich moet laten behandelen.

rubriek Ongevallen

29 Begripsomschrijvingen

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

29.1 ongeval: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van
uitwendig geweld, waardoor een geneeskundig vast te stellen
lichamelijk letsel ontstaat.
Als ongeval wordt ook aangemerkt:
29.1.1 bevriezing, verdrinking, zonnesteek, verstikking
29.1.2 uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand door het
onvoorzien geïsoleerd raken
29.1.3 acute vergiftiging anders dan door voedings-, genot- en
geneesmiddelen
29.1.4 besmetting door ziektekiemen bij onvrijwillige val in water of
andere stof
29.1.5 wondinfectie en bloedvergiftiging in verband met een ongeval
29.1.6 complicaties en verergeringen bij eerste hulp of medisch
noodzakelijke behandeling in verband met een ongeval
29.1.7 verstuiking, ontwrichting, spier-en peesscheuringen,
plotseling ontstaan, waarvan aard en plaats medisch zijn vast te
stellen
29.1.8 letsel door ongewild in spijsverteringskanaal, luchtwegen,
ogen of oren raken van stoffen of voorwerpen.
29.2 In geen geval wordt als ongeval aangemerkt enigerlei vorm
van hernia of het binnenkrijgen van ziektekiemen door insectenbeet
of -steek.
29.3 blijvende invaliditeit: blijvend functieverlies van
lichaamsdelen of organen
30 Dekking

30.1 In geval van overlijden van verzekerde als rechtstreeks en
uitsluitend gevolg van een ongeval wordt het voor overlijden
verzekerd bedrag uitgekeerd. Een eerdere uitkering wegens blijvende
invaliditeit zal hierop in mindering worden gebracht.
30.2 In geval van blijvende functionele invaliditeit van verzekerde
als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt uitkering
verleend op basis van een percentage van het voor blijvende
invaliditeit verzekerd bedrag, welk percentage gelijk is aan de graad
van blijvende functionele invaliditeit zonder rekening te houden met
beroep of hobby van verzekerde. Vaststelling van dit percentage zal
geschieden aan de hand van de dan laatst gepubliceerde "Guides to
the Evaluation of Permanent Impairment" van de American Medical
Association (AMA) aangevuld met de "Nederlandse richtlijnen voor de
bepaling van invaliditeit bij neurologische aandoeningen" van de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN), die ter inzage
liggen bij de Europeesche.
30.3 Voor meerdere ongevallen tezamen wordt in totaal niet meer
uitgekeerd dan het voor algehele blijvende invaliditeit verzekerd
bedrag.
30.4 Als de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een
ziekelijke of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zal niet meer
worden uitgekeerd dan zou zijn uitgekeerd als het ongeval een
geheel valide en gezond persoon zou hebben getroffen.
30.5 Als een bestaande blijvende functionele invaliditeit wordt
verergerd door een ongeval dan wordt uitkering verleend op grond
van het verschil tussen de graad van invaliditeit voor en na het
ongeval.
30.6 De graad van blijvende functionele invaliditeit wordt
vastgesteld zodra naar de mening van de medische dienst van de
Europeesche van een onveranderlijke toestand kan worden
gesproken. Als hiervan binnen 2 jaar na de ongevalsdatum nog geen
sprake is wordt de graad van blijvende invaliditeit vastgesteld op
grond van de volgens medische rapporten te verwachten definitieve
graad van invaliditeit.
30.7 Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de blijvende
invaliditeit zijn overleden als gevolg van:
30.7.1 het ongeval, dan is de Europeesche geen uitkering voor
blijvende invaliditeit verschuldigd
30.7.2 een andere oorzaak dan het ongeval, dan blijft het recht op
uitkering bestaan. De hoogte van de uitkering wordt dan bepaald
volgens de op grond van medische rapporten verwachte definitieve
graad van invaliditeit, als verzekerde niet zou zijn overleden.
30.8 Als op de 365e dag na het ongeval de graad van blijvende
invaliditeit nog niet definitief kan worden vastgesteld, vergoedt de
Europeesche vanaf deze dag tot de dag van de definitieve
vaststelling een rente over de uitkering verminderd met eventuele
voorschotuitkeringen. Het rentepercentage zal gelijk zijn aan dat van
de laatst uitgegeven staatsobligatielening vóór de hiervoor bedoelde
365e dag, echter met een maximum van 8%.
31 Bijzondere uitsluitingen

Geen uitkering wordt verleend voor ongevallen (mede) veroorzaakt
door een ziekelijke of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van
verzekerde, tenzij deze het gevolg is van een al onder deze
verzekering gedekt ongeval.

32 Meerdere verzekeringen

Als voor een verzekerde meerdere reisverzekeringen bij de
Europeesche zijn afgesloten, dan kan hij ten hoogste de volgende
bedragen uitgekeerd krijgen.
Als hogere bedragen zijn verzekerd wordt op verzoek een evenredig
deel van de premie teruggegeven.

32.1 Uitkering bij overlijden:
algemeen € 125.000,-
(winter)sportbeoefening € 12.500,-
zonder helm motor-/scooterrijden € 2.500,-

32.2 Uitkering bij blijvende invaliditeit:
algemeen € 175.000,-
(winter)sportbeoefening € 50.000,-
zonder helm motor-/scooterrijden € 2.500,-

rubriek Rechtsbijstand

Op deze rubriek zijn eveneens de door DAS gehanteerde meest
recente Algemene Voorwaarden van toepassing, die op verzoek
verkrijgbaar zijn.

33 Dekking

De DAS verleent rechtsbijstand als omschreven in 33.1 tot en met
33.4, voor gebeurtenissen die verband houden met de reis, aan
verzekerden en hun nagelaten betrekkingen, voor zover dezen een
vordering tot levensonderhoud kunnen instellen. De hieruit
voortvloeiende kosten worden door de DAS vergoed tot maximaal de
verzekerde bedragen als genoemd in het dekkingsoverzicht.

33.1 verhaalsbijstand
Rechtsbijstand ter zake van verhaal van schade aan verzekerde
persoonlijk of aan zijn eigendommen, toegebracht door een derde die
daarvoor wettelijk aansprakelijk is.

33.2 strafbijstand
Rechtsbijstand in strafzaken aangespannen tegen een verzekerde,
tenzij sprake is of zou zijn van een strafbaar feit dat getuigt van opzet
of criminele intentie of van een overtreding van fiscale voorschriften
(waaronder douanevoorschriften).

33.3 contractbijstand
Rechtsbijstand terzake van geschillen over overeenkomsten die door
verzekerde zijn gesloten in rechtstreeks verband met de reis, mits het
belang tenminste € 125,- bedraagt.

33.4 waarborgsom
33.4.1 De DAS schiet aan verzekerde een bedrag van ten hoogste
€ 12.500,- per gebeurtenis voor, als door een buitenlandse overheid
in verband met een gedekte strafzaak, de betaling van een
waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating, de teruggave van
hem toebehorende zaken of de opheffing van een beslag daarop.
33.4.2 Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt verzekerde
de DAS onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt
vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te
verlenen aan het terugverkrijgen van het voorschot.
33.4.3 Verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk
terug te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is
verstrekt.
8


34 Bijzondere uitsluitingen

Er bestaat geen recht op rechtsbijstand of vergoeding van kosten ter
zake van gebeurtenissen, ontstaan terwijl de bestuurder van een
motorrijtuig de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd of terwijl hij
niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs.

Ook wordt er geen rechtsbijstand verleend als de aanspraak van
verzekerde voortvloeit uit of verband houdt met het in eigendom
hebben, bezitten, houden of (ver)kopen van motorrijtuigen
(waaronder begrepen bromfietsen) en/of aanhangwagens.

rubriek Aansprakelijkheid

Op deze rubriek zijn de meest recente Algemene Voorwaarden van
de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren van de
Europeesche van toepassing, die op verzoek verkrijgbaar zijn.

Als verzekerde ook aanspraak op een vergoeding of uitkering kan
maken op grond van een andere verzekering, wet of voorziening, al
dan niet van oudere datum, dan geldt de dekking onder deze rubriek
uitsluitend voor de hieronder genoemde kosten, voor zover deze
volgens de condities van die andere verzekering, wet of voorziening,
niet worden vergoed als gevolg van een eigen risico of
vergoedingsmaximum. De polis van de reisverzekering dekt het
belang dat de verzekerde heeft bij bescherming tegen uitputting van
zijn bestaande aansprakelijkheidsverzekering (in het buitenland).

35 Hoedanigheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de:

35.1 verzekeringnemer voor zover aansprakelijk voor het handelen
van de in 1.6 omschreven begeleiders.
35.2 begeleider van de groepsreis als genoemd in 1.6
35.3 deelnemer aan de groepsreis als genoemd in 1.6
36 Dekking

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de in 35 omschreven personen
veroorzaakt of ontstaan gedurende de geldigheidsduur van deze
dekking, tot ten hoogste het in het dekkingsoverzicht genoemde
bedrag.
Uitgesloten van de dekking is:

-aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken
-aansprakelijkheid voor schade aan zaken die verzekerde onder
zich heeft (opzicht)
-onderlinge aansprakelijkheid voor uitsluitend de personen
genoemd in 35.3
37 Clausule terrorismedekking

Het 'Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.' is op
deze verzekering van toepassing. Dit clausuleblad is u op 15 juli 2003
toegestuurd als bijlage bij een huis-aan-huis brief aan alle adressen in
Nederland. Desgevraagd zenden wij het u nogmaals (kosteloos) toe.
Ook kunt u de tekst bekijken via www.terrorismeverzekerd.nl of
www.europeesche.nl

Admin - Sitemap