Annulering en afkoop annuleringsrisico!

ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
- tot 8 weken voor aanvang 15% van de gehele deelnamesom;
- vanaf de 56 ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor aanvang van het kamp 35% van de gehele deelnamesom;
- vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor aanvang van
het kamp 50% van de gehele deelnamesom;
- vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het kamp
75% van de gehele deelnamesom;
- op de dag van aanvang van het kamp of later wordt de totale
deelnamesom in rekening gebracht.
9.3 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan euro; 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.
9.4 Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 6% van de deelnamesom per Deelnemer + € 7.50 administratiekosten.
10. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer
10.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen. Voor iedere wijziging wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
13.Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.


UITTREKSEL ANNULERINGS RISICO

ALGEMEEN

- De verzekeringen dient de opdrachtgever bij aanmelding af te sluiten. Bij eventuele wijzigingen na 10 dagen van de bevestigingsdatum wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.


AFKOOP ANNULERINGSRISICO

Het annuleringsrisico kan worden afgekocht tegen een vergoeding
van 8% van de deelnamesom exclusief de kosten van eventueel afgesloten verzekeringen. Voor de afkoop van het annuleringsrisico geldt dat de opdrachtgever uitsluitend met een geldige reden kan annuleren.
N.B.: De afkoop van het annuleringsrisico kan tot maximaal 10 dagen na aanmelding geboekt worden.
Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in punt 1 tot en met 7:
1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van deelnemer.
2. Een medisch noodzakelijke ingreep welke deelnemer onverwacht kan ondergaan.Admin - Sitemap