Algemene Voorwaarden!

ALGEMENE VOORWAARDEN HOCKEYKAMPEN MAASTRICHT

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen:''Algemene Voorwaarden'', wordt verstaan onder:
1.2 ''Deelnemer'': de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Hockeykampen Maastricht, A-camp en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Hockeykampen Maastricht.
1.3 ''Aanmeldingsformulier'': formulier dat deel uitmaakt van de websites ''www.hockeykampen.nl'' van Hockeykampen Maastricht.
1.4 ''Opdrachtgever'': de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Hockeykampen Maastricht aangaat.
1.5 ''Overeenkomst'': een overeenkomst tussen Hockeykampen Maastricht en opdrachtgever ter zake van een of meer door Hockeykampen Maastricht ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ''Deelnamesom'' de totale som van de door Hockeykampen Maastricht - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 ''Hockeykampen Maastricht'': Hockeykampen Maastricht, A-camp gevestigd te Blaricum.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hockeykampen Maastricht gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Hockeykampen Maastricht uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Hockeykampen Maastricht daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Hockeykampen Maastricht zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het deelnameformulier aan Hockeykampen Maastricht, A-camp heeft geretourneerd.
4. Betaling
4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van de Hockeykampen Maastricht.
4.2 Bij reservering vanaf 1 juni van ieder kalenderjaar dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt Hockeykampen Maastricht zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.
5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Hockeykampen Maastricht ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Hockeykampen Maastricht nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Hockeykampen Maastricht in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Hockeykampen Maastricht van (voortzetting van) het hockeykamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.
6. Aansprakelijkheid van Hockeykampen Maastricht
6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Hockeykampen Maastricht - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hockeykampen Maastricht; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Hockeykampen Maastricht, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Hockeykampen Maastricht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Hockeykampen Maastricht bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Hockeykampen Maastricht beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.
7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Hockeykampen Maastricht en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal Hockeykampen Maastricht vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.
8. Overmacht/Wijziging/Annulering Hockeykampen Maastricht
8.1 Indien Hockeykampen Maastricht door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Hockeykampen Maastricht gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 32 deelnemers per kamp:

9. Annulering door Opdrachtgever
9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
- tot 8 weken voor aanvang 15% van de gehele deelnamesom;
- vanaf de 56 ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor aanvang van het kamp 35% van de gehele deelnamesom;
- vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor aanvang van
het kamp 50% van de gehele deelnamesom;
- vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het kamp
75% van de gehele deelnamesom;
- op de dag van aanvang van het kamp of later wordt de totale
deelnamesom in rekening gebracht.
9.3 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan euro; 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.
9.4 Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 8% van de deelnamesom per Deelnemer + € 7.50 administratiekosten.
10. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer
10.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen. Voor iedere wijziging wordt euro; 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
11. Gevonden voorwerpen
11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het hockeykamp nog drie dagen door Hockeykampen Maastricht bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Hockeykampen Maastricht gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het Leger des Heils.
12. Verzekering Deelnemer
12.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor iedere deelnemer een ongevallenverzekering met speciale sportdekking; af te sluiten.
13.Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.
14.Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement.
14.1 Door deelname aan Hockeykampen Maastricht gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van Hockeykampen Maastricht. Deelname aan Hockeykampen Maastricht houdt in dat deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van Hockeykampen Maastricht. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.
UITTREKSEL ANNULERINGS RISICO
ALGEMEEN
- De verzekeringen dient de opdrachtgever bij aanmelding af te sluiten. Bij eventuele wijzigingen na 10 dagen van de bevestigingsdatum wordt euro; 7,50 extra administratiekosten in rekening gebracht.
- Er wordt voor elke keer dat een verzekering wordt afgesloten; ¬ 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
AFKOOP ANNULERINGSRISICO
Het annuleringsrisico kan worden afgekocht tegen een vergoeding
van 8% van de deelnamesom exclusief de kosten van eventueel afgesloten verzekeringen. Voor de afkoop van het annuleringsrisico geldt dat de opdrachtgever uitsluitend met een geldige reden kan annuleren.
N.B.: De afkoop van het annuleringsrisico kan tot maximaal 10 dagen na aanmelding geboekt worden.
Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in punt 1 tot en met 7:
1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van deelnemer.
2. Een medisch noodzakelijke ingreep welke deelnemer onverwacht kan ondergaan.
Einde Algemene Voorwaarden Hockeykampen Maastricht
.Admin - Sitemap